Biuro Inwestycyjno-Budowlane PRO-ECO s.c 58-200 Dzierżoniów ul. Bat. Chłopskich 5, tel/fax (74) 832-13-10, mobile 605-613-050


Kompleksowa obsługa inwestycji:
- projektowanie i kosztorysowanie - sporządzanie projektów budowlanych w budownictwie ogólnym oraz kosztorysów budowlanych,
- zastępstwo inwestycyjne – wykonywanie funkcji inwestora zastępczego w inwestycjach budowlanych w pełnym zakresie, obejmującym przygotowanie i realizację inwestycji,
- nadzory inwestorskie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- rozliczenia robót inwestycyjnych nowych i remontów budowlanych.

Ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie konstrukcji budowlanych budynków i innych obiektów budownictwa lądowego.

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane jako materiały przedprojektowe lub dla potrzeby zarządzania nieruchomościami.

Kategoryzacja obiektów – określanie parametrów nieruchomości dla potrzeb kategoryzacji np. budynków hotelowych.

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane - obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli technicznej. Niewykonanie przez właściciela lub zarządcę nieruchomości obowiązku kontroli okresowej podlega karze grzywny (art. 93 p.8 ustawy Prawo budowlane).

Firma nasza wykonuje okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w art. 62 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 06.156.118 z późniejszymi zmianami).

Zakres przeglądu rocznego (art. 62 ust.1 p.1) - sprawdzenie stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zakres przeglądu wykonywanego co najmniej 2 razy w roku (art.62 ust.1 p.3), w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2 - sprawdzenie stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zakres przeglądu 5-letniego (art.62 ust.1 p.2) - sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W ramach okresowych przeglądów dokonujemy również sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzednich kontroli.

Wszystkie nasze przedsięwzięcia wykonywane są przez ZESPÓŁ specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Strona główna Strona główna Kontakt